“nagoya-za”, kabuki local nagoya, endo-ji.
http://nagoya-za.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UVreN9YI_uE